База даних Перспективні винаходи України
Українська  English


Вхід
Ім'я:
Пароль:
Зареєструватись

Засади функціонування БД «Перспективні винаходи України»


Мета створення

Метою проекту є донесення до широкого загалу користувачів відомостей про зареєстровані в Україні перспективні винаходи у конкретних галузях діяльності, пропаганда винахідництва та сприяння практичному використанню і просуванню на вітчизняний та світовий ринки винаходів, які з великою вірогідністю можуть успішно використовуватися (застосовуватися) у майбутньому.

Базу даних «Перспективні винаходи України» створено на виконання пункту 2 доручення Кабінету Міністрів України № 23093/1/1-08 від 26.04.2008 до рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки й освіти від 16.04.2008 р. (протокол № 14) та розпорядження Державної служби інтелектуальної власності від 19 травня 2008 року № 44.


Принципи внесення даних до БД «Перспективні винаходи України»

Розміщення відомостей про винахід у БД «Перспективні винаходи України» є безоплатним і виконується на підставі рішення створеної при НАН України Експертної ради з відбору перспективних винаходів (далі – Експертна рада).

Для ухвалення рішення щодо відповідності певного винаходу критеріям відбору до БД «Перспективні винаходи України» аналізується інформація про нього з БД УІПВ «Винаходи України» та додаткові відомості, надані власником патенту для розгляду Експертною радою.

Секретні винаходи не розглядаються.

Наповнення БД «Перспективні винаходи України» здійснюється шляхом внесення інформації про винаходи, які відповідають встановленим критеріям відбору. Розглядаються лише винаходи, які у встановленому порядку пройшли кваліфікаційну експертизу та визнані патентоспроможними. Необхідною умовою розгляду є згода патентовласника на відображення відомостей про його винахід у БД «Перспективні винаходи України». При цьому власниками прав на винаходи, визнані перспективними згідно з встановленими критеріями, можуть бути фізичні та/або юридичні особи України, іноземні фізичні та/або юридичні особи, особи без громадянства. Для встановлення відповідності винаходу критеріям відбору використовуються, зокрема, визначені нормативно-правові та інформаційні джерела.


Відбір винаходів до БД «Перспективні винаходи України»

Якщо за заявкою на винахід ухвалене позитивне рішення про видачу патенту, то разом із ним заявнику надсилається повідомлення про можливість представити винахід на розгляд Експертної ради та засоби, які мають допомогти скористатися цією можливістю.

Винаходи, патенти на які видані у минулі роки, однак ще не втратили чинності, теж можуть бути розглянуті на відповідність критеріям відбору до БД «Перспективні винаходи України».

Всі власники чинних патентів на винаходи мають можливість представити відомості про винаходи на розгляд Експертної ради. Для цього можна скористатися засобом, наданим на сайті, або надіслати необхідні відомості на електронну пошту . Можна також передати відомості факсом (044) 2544230 або надіслати поштою на адресу: ДП „Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601.

Згоду на відображення у БД «Перспективні винаходи України» відомостей про винахід, якщо його буде визнано перспективним, патентовласник засвідчує фактом надання на розгляд Експертної ради додаткових відомостей про винахід.


Збір та підготовка інформації

Роботи виконуються Групою інформаційного забезпечення БД «Перспективні винаходи України».

Процедура збору та підготовки інформації для Експертної ради передбачає такі дії:

  • отримання від патентовласників додаткових відомостей про винахід;
  • перевірку чинності патентів;
  • взаємодію з патентовласниками;
  • обробку і накопичення інформації, наданої патентовласниками;
  • розподіл накопичених первинних матеріалів за галузевими напрямами та їх передача Експертній раді для встановлення відповідності критеріям відбору.

Розгляд матеріалів, представлених Експертній раді

Експертна рада аналізує всю надану та доступну на сайті Укрпатенту інформацію про винахід, а також іншу інформацію на розсуд членів Експертної ради та залучених фахівців. Відповідність винаходу критеріям відбору до БД «Перспективні винаходи України» встановлюється шляхом співставлення відомостей про нього, що містяться в усіх представлених матеріалах, з сутністю критеріїв відбору.

Рішення щодо перспективності кожного з розглянутих винаходів ухвалюються на засіданні Експертної ради колегіально, оформляються у вигляді експертного висновку і підписуються головою або членом Експертної ради, який головує на засіданні. Рішення Експертної ради стосовно кожного з представлених винаходів має бути винесене не пізніше трьох календарних місяців від моменту надходження до Експертної ради матеріалів щодо нього. Рішення Експертної ради є остаточним і перегляду не підлягає.

Ухвалені і належним чином оформлені рішення секретар Експертної ради передає до Групи інформаційного забезпечення БД.

Одержавши рішення Експертної ради Група інформаційного забезпечення БД «Перспективні винаходи України»:

  • вносить відомості про винаходи, визнані перспективними, до БД «Перспективні винаходи України»;
  • повідомляє патентовласників про рішення Експертної ради;
  • здійснює моніторинг чинності патентів на винаходи, визнані перспективними;
  • вилучає інформацію з БД за бажанням патентовласників або через втрату чинності патенту;
  • повідомляє патентовласників про вилучення інформації з БД «Перспективні винаходи України».